Το δελτίο ανεργίας συνδέεται με 17 ξεχωριστές παροχές που στοχεύουν στην κάλυψη βασικών αναγκών του δικαιούχου, όπως είναι η ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, αλλά και η συμμετοχή του σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, κατάρτισης και συμβουλευτικής.

 

Βέβαια, μετά τις αλλαγές που έγιναν στη λειτουργία της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), ο άνεργος κινδυνεύει να βρεθεί εκτός βασικών παροχών αν δεν παρακολουθήσει τα προγράμματα κατάρτισης που θα του προταθούν ή αν δεν αποδεχτεί τρεις διαδοχικές φορές τις θέσεις εργασίας που θα του προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το δελτίο ανεργίας αποτελεί μια ασφαλιστική δικλίδα για δεκάδες χιλιάδες ανέργους ώστε να διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για τον δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ ή σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που τίθενται σε ισχύ κατά διαστήματα. Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα συμμετοχής στον κοινωνικό τουρισμό και στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, καθώς και στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Επίσης, μέσω του ίδιου δελτίου μπορούν οι άνεργοι να τύχουν εκπτώσεων ή ακόμα και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και να ενταχθούν σε τυχόν ευνοϊκές ρυθμίσεις που ενεργοποιούνται και αφορούν δάνεια ή οφειλές. Μπορούν να ωφεληθούν από διάφορες παροχές, όπως είναι το επίδομα θέρμανσης και να γίνουν δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Στον τομέα της ψυχαγωγίας μπορούν να τύχουν των ευνοϊκών παροχών που προσφέρουν οι δήμοι, όπως είναι η ελεύθερη είσοδος σε δημοτικά κολυμβητήρια ή δημοτικά θέατρα, αλλά και να έχουν επίσης ελεύθερη πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Πιο αναλυτικά οι 17 παροχές που εμπεριέχονται στο δελτίο ανεργίας είναι οι ακόλουθες:

 1. Μοριοδότηση στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ. Αφορά προκηρύξεις δημοσίων φορέων και η ανεργία θεωρείται κριτήριο κατάταξης.
 2. Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και η μοριοδότηση της ανεργίας θεωρείται κριτήριο κατάταξης.
 3. Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική). Παρέχεται το δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα απασχόλησης, με μοριοδότηση της ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης. Επίσης, δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, με διατήρηση της ανεργίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.
 4. Δυνατότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό). Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι. α.Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος: πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή έλαβαν από τη ΔΥΠΑ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. β. Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
 5. Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανέργους Ηλικίας μέχρι 29 ετών. Άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.
 6. Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονταν πριν από τη διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο χρόνια.
 7. Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Μακροχρόνιους Ανέργους, 55 ετών και άνω. Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΕΦΚΑ.
 8. Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος. Οι άνεργοι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.
 9.  Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Χορηγείται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€.
 10. Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.). Χορηγείται έκπτωση 50% ή 100% σε φορολογούμενους που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος ή είναι πολύτεκνοι ή/ανάπηροι.
 11. Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν δάνεια,οφειλές. Υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, πλην των εμπόρων. Ειδικότερα, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι καλλιτέχνες, οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι στερούμενοι παντός εισοδήματος.
 12. Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.
 13. Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Ιδιωτική πρωτοβουλία.
 14. Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης). Η αίτηση γίνεται μέσω TAXISnet.
 15. Δυνητικοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.
 16. Πιθανά οφέλη από παροχές δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα). Πρωτοβουλία των δήμων.
 17. Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία έχουν οι κάτοχοι ενεργού δελτίου ανεργίας.